Sylvia van Oosten

Leven i.p.v overleven

Klachten en geschillen


Met ingang van 1 januari 2017 dienen alle zorgverleners in Nederland te voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ( Wkkgz ) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er uiteraard naar uit dat je deze klacht zo snel mogelijk rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht dat om welke reden dan ook niet wenselijk zijn dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Bovendien staat het je vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt - je te wenden tot een onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Dit kan echter alleen na het doorlopen van het eerste traject bij de klachtenfunctionaris en het oordeel van de zorgaanbieder.

Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk - via NIBIG ( Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale gezondheidszorg) - aangesloten bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het NIBIG. Dus mochten wij er samen niet uit komen dan kun je een van de onafhankelijke klachtfunctionarissen inschakelen. Op www.nibig.nl vind je alle benodigde informatie. Het telefoonnummer is 0850-239003. Je kunt een klacht ook melden via klachten@nibig.nl.

Mocht je ook na de behandeling van je klacht door de klachtfuctionaris nog niet ( volledig ) tevreden zijn dan kun je het geschil officieel voorleggen aan de onafhankelijke geschilleninstantie van het NIBIG. Deze door het ministerie erkende geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen partijen te komen.